Skip to main content

Net Control - Schooling better

הופכים בקלות כל כיתת מחשבים לכיתת חכמה

לחינוך Corel  אופיס 365 לחינוך  אדובי למוסדות חינוך  עמוד יצירת קשר  אודותינו  הזמנת רישיונות זמניים  מוצרים משלימים ותוכנות   צילומי מסך והסברים  תוכנת שליטה לכיתה - ראשי   
טיפים להתקנה >  

לצורך המחשת הממשק הגרפי בעברית ותצורת המסך -  מס' צילומי מסך כפי שנצפים בעמדת המנחה

 

מסך ראשי, מאפשר צפייה פאסיבית בזמן אמת ללא התערבות. ניתן לפרוס את עמדות המשתמשים על מסך המנחה תוך הקטנת / הגדלת הפריסה 

 

 

מסך הרשאות / הגבלות - מאפשר למנחה למנוע הרצת יישומים, תוכנות, שימוש בדיסק נייד, הדפסה או קול. אפשרות שמירת ההגבלות גם לאחר אתחול

 

 

 

תפריט שליטה על מצב מחשב המשתמש  - ניטרול / המתנה / כיבוי העמדות מרחוק, בעמדה אחת או יותר

 

תפריט ניטרול מקלדת - עכבר (נעילת מחשב משתמש) או החשכה של המסך להשגת תשומת הלב ומניעה מהתלמידים עבודה במהלך הסבר

 

 

 

  שינוי הגדרות חיבור / משתמש בקלות, הענקת מדליות (ניתן לצפות בהן בפינת המסך) ואפליקציות נוספות בלחיצה על לחצן ימין בעכבר ובחירת האופציה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבודות שהייה | שעות שהייה | עבודת מורה | על יסודי | רן ארז | שר החינוך | ועדת החינוך | רפורמה | עוז לתמורה | תוכנית עוז לתמורה | גילה  | קליין | אייל זמיר | כיתה אלחוטית | רפורמת | חינוך | עוז תמורה | קדמה מדע | לפיתוח הנגב והגליל | מרכז פסגה | סילבן שלום | השר לפיתוח