Skip to main content
לחינוך Corel  אופיס 365 לחינוך  אדובי למוסדות חינוך  עמוד יצירת קשר  אודותינו  הזמנת רישיונות זמניים  מוצרים משלימים ותוכנות   צילומי מסך והסברים  תוכנת שליטה לכיתה - ראשי   
טיפים להתקנה >  














סדר פעולות ודגשים בסיסי בהקמת והגדרת הכיתות בסדר כרונולוגי

1. יצירת חשבון משתמש ואדמין מקומי בכל מחשב - מומלץ ביותר על מנת לאפשר ביצוע שינויים מקומיים
2. הקצאת שמות למחשבי משתמשים ומורים - לצורך ניהול יעיל של הרישוי והגדרות / איתור ברשת וכו

3. ביטול תוכנות חוסמות (לפחות במהלך ההתקנה) - פיירוול / דיפנדר / אנטיוירוס
4. ביטול אפשרות כיבוי הכרטיס רשת במצב שינה (הגדרות צריכת חשמל במחשב) - מניעת ניתוק מהמורה
5. התקנת תוכנת השליטה במחשב המנחה - במהלך ההתקנה יש לסמן גרסת מורה (במקום תלמיד)
6. התקנת תוכנת שליטה במחשבי התלמידים – לציין את שם מחשב המנחה שהוגדר בסעיף 1
7. יש לוודא שהמורה מזהה את כלל התלמידים !!!
8. בדיקת שידור מסך מורה ועדכון מהירות רשת במידת הצורך
9. ביטול לחצן יציאה (כיבוי סרוויס) במחשבי התלמידים - למניעת עצירת הסרוויס וניתוק
10. גיבוי הגדרות תצורת כיתה בתיקייה ייעודית בשרת - מאפשר חסכון זמן יקר לאחר התקנה/איפוס/שינוי

בכיתות עם הגנת מערכת (תוכנת נעילה/שחזור) יש להקפיד על:

1. ביצוע עדכוני מע' הפעלה - מניעת התקנות חוזרות בכל אתחול ומחיקתם ממילא כאשר המחשב מוגן
2. ביטול עדכונים אוטומטיים - מניעת התקנות חוזרות בכל אתחול ומחיקתם ממילא כאשר המחשב מוגן
3. ביטול התראות מערכת הפעלה למניעת התראות חוזרות בכל אתחול
4. התקנת תוכנת הגנה ונעילה מפני שינויים ע"י המשתמשים



מצגת בסיסית למשתמשים (מצומצמת) לסרגלי הכלים העיקריים - ncdemo.classofts.com
יש להקפיד - ניווט באמצעות חצי המקלדת בלבד (שימוש בעכבר ידלג על המסרים והנפשות בשיקופית)


להלן רשימת הפורטים הנדרשים לצורך קיום תקשורת יעילה ויציבה בין כלל המחשבים למנחה/ים ברשת, העברת פקודות, השתלטות וכו'. לרוב מתבצע אוטומטית אך במקרה הצורך ניתן לוודא ולעדכן בקלות

Teacher:
TCP/IP ports: 2015, 2019
UDP ports: 2017, 42012 and 42013

Student:
TCP/IP: 2012 (Standard Edition only), 2019;
UDP: 2017, 42012 and 42013

Broadcast desktop uses UDP ports, depending on the channel selected.
2023 + (ChannelNo x 32),  2024 + (ChannelNo x 32) and 2025 + (ChannelNo x 32);
for example Channe  0 uses ports 2023, 2024 and 2025; Channel 1 uses ports 2055, 2056 and 2057 respectively.

בכל שאלה, ניתן לפנות אלינו באמצעות אחראי המחשוב שהוגדר במערכת כאיש הקשר לתמיכה שוטפת בהתאם לתנאי הרישיון והצעת המחיר עליה חתום המוסד